Ikon for fjernlån
Fjernlån

Fylkesbiblioteket bidrar til felles litteraturforsyning og organiserer bibliotekenes lånesamarbeid i Nord-Trøndelag. Hvis ditt lokale bibliotek ikke har den litteraturen du ønsker, kan du be om å få materialet bestilt fra et annet bibliotek. Denne tjenesten kalles fjernlån, og tilbys på tvers av fylkes- og landegrenser når det er nødvendig.

Fjernlån er i utgangspunktet en tjeneste som er beregnet for bibliotek. Privatpersoner som ønsker fjernlån, må henvende seg via sitt lokale folkebibliotek eller benytte seg av tjenesten «Norgeslån». Denne tjenesten er tilgjengelig for brukere med Nasjonalt lånekort. Spør ditt lokale folkebibliotek om de kan utstede et slikt kort. For å komme i gang med «Norgeslån» klikk deg inn på Samsøk Trøndelag.

Ansvarsbibliotek i Nord-Trøndelag
Fylkesbiblioteket har inngått avtaler om regional litteraturforsyning med de fem mest folkerike kommunene i Nord-Trøndelag: Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos. På den måten er litteraturen tilgjengelig for et stort antall mennesker når bøkene står på hyllene i de fem ansvarsbibliotekene, og er samtidig lett tilgjengelig som fjernlån for innbyggere i hele fylket og resten av landet.

Alle folkebibliotekene i Nord-Trøndelag yter fjernlån, men de fem ansvarsbibliotekene har tatt på seg et utvidet ansvar for innkjøp og fjernlån i samarbeid med fylkesbiblioteket.

E-bøker som supplement
Fylkesbiblioteket har etablert e-bokutlån som et supplement til bibliotekenes fysiske bok- og mediesamlinger. Samlingen av e-bøker er felles for folkebibliotekene og bibliotekene i videregående skoler i fylket, og tilbys via appen eBokbib når du er registrert som låner ved et av bibliotekene, og har tilgang til android lesebrett/mobil eller Ipad/Iphone.

Fjernlånsregler
Felles nasjonale retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebibliotek ble revidert i 2014, og er retningsgivende for lånesamarbeidet i Nord-Trøndelag.

Skolebibliotekene oppfordres til å benytte ressursene i nærmeste folkebibliotek, før de bestiller fjernlån fra andre bibliotek.
Fylkesbiblioteket skal organisere lånesamarbeidet i fylket og se til at samarbeidet skjer etter regler som harmonerer med det nasjonale fjernlånsreglementet.

Bestilling av fjernlån
Bibliotekene står fritt til å velge hvor de vil bestille fjernlån fra, men vi anbefaler at man bruker eksisterende samarbeid og Depotbiblioteket ved Nasjonalbiblioteket.

I Nord-Trøndelag er det opprettet et regionalt lånesamarbeid mellom alle folkebibliotekene. Det innebærer at man kan låne fra hverandre og få det levert på døra via bibliotektransporten. Skolebibliotek i videregående skole har likeverdig mulighet til å bestille fjernlån, men er ikke forpliktet til selv å yte fjernlån.

For folkebibliotekene anbefaler vi denne prioriteringen av låneveier:

  1. Et av de fem ansvarsbibliotekene eller annet folkebibliotek i Nord-Trøndelag.
  2. Depotbiblioteket ved Nasjonalbiblioteket i Rana (NBR/DEP).
  3. Andre fylkesbibliotek med egne samlinger.
  4. Andre folkebibliotek.
  5. Fag- og forskningsbibliotek via BIBSYS
  6. Utenlandske bibliotek. Bestillinger til Danmark (Bibliotek.dk) og Sverige (Libris.kb.se – krever passord) kan utføres av det enkelte bibliotek. Bestillinger til utlandet for øvrig går via Nasjonalbiblioteket, Innlånstjenesten.

Bestillinger av lokalhistorisk materiale går til folkebibliotek eller fylkesbibliotek som dekker det aktuelle geografiske området.

Deichmanske bibliotek i Oslo står for det nasjonale fjernlånstilbudet av depot og enkelt-titler på innvandrerspråk. Bestillingene sendes direkte til Deichman-tjenesten Det flerspråklige bibliotek.


.
Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT